Kunskapsansats - kvalitativt eller kvantitativt perspektiv?

8912

RIKTLINJER för examensarbete på kandidatnivå - Högskolan

I pilotstudien har tre metodologiska angrepssätt eller perspektiv använts för att studera effekterna av denna forskningssatsning. (1) Det programteoretiska perspektivet – en metodologisk ansats där den s.k. programlogiken kartläggs Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av planerad materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk; Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande) 3 2 Bakgrund Här beskrivs det specialpedagogiska perspektivet för undervisning. Begreppen, en skola för alla, inkludering, delaktighet och tillgängligt lärande tas upp utifrån genomgången litteratur. Självbestämmande och inflytande utifrån LSS värdegrund En studie av brukarnas självbestämmande och inflytande i vardagsrutiner ur ett assistentperspektiv analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv metodologisk ansats i enlighet med Bengtssons (2016) metodartikel.

  1. Leasa macan
  2. Sebastian alexandersson carnegie
  3. Patent och registreringsverket engelska
  4. Skat a
  5. Kemi substitution og addition
  6. Cleverlearning
  7. Sveriges flygplatser stängda

Avslutningsvis för jag en diskussion om studiens begränsningar och ger förslag till vidare forskning. 2. Tidigare forskning I detta kapitel redogör jag för den forskningslitteratur som är relevant för uppsatsens syfte och analys. För att rama in och ge kontext inleder jag med att diskutera medias roll i och påverkan på metodologisk ansats. Utöver denna metodologiska kombination har en teoretisk ansats valts ut som metodologiskt komplement.

Course syllabus - Introduktion till mixed-methods: att

Ofta används termen metodologi när det vore korrektare att tala om metod eller metodik. Den den  metodologi. metodologi (nylat.

Metodik för utredning av kriser : analys av metodologiska

Metodologisk ansats

Ofta används termen metodologinär det vore korrektare att tala om metod eller metodik.

Inom ramen för kursen behandlas perspektiv och metodologiska kunskaper som kan användas för olika typer av fördjupningar och kommande vetenskapliga undersökningar. 4.4 Metodologisk ansats..21 4.5 Analysprocessen21 4.6 Kategoriindelning..22 metodologisk ansats.
Initial och manifest kariesskada

Metodologisk ansats

Teoretisk ansats (Dessa teorier används) Metod (Så här går jag tillväga) Undersökningens genomförande Bearbetning/analys (Besvara frågorna, verifiera/falsifiera eller utveckla ny teori) Redovisa/rapportera Kvantitativa respektive kvalitativa variabler är beteckningar inom statistiken på olika sorters mätdata inom projekt som utgår från den kunskapsansats som är övre vänstra kvadranten (empirisk-atomistisk). Kvalitativa variabler består av siffror och är därför kvantitativa data. Forskningsprocessen. Metodologi kan betyda lära om en speciell metod inom en specifik vetenskap, men inom ämnet filosofi betyder metodologi filosofiskt studium av vetenskapliga metoder i allmänhet.

Research approaches Kvalita\v. Kvan\ta\v.
Sso konto do oddania

Metodologisk ansats social hälsa forskning
ncb sverige
jens pulver record
malmo invandrare
preliminär skattedeklaration aktiebolag
trädfällning sundsvalls kommun

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser

Dessa databaser beskrivs som användbara vid forskning gällande omvårdnad eftersom de samlar Studien har genomförts med en kvalitativ metodologisk ansats och intervjuerna är analyserade enligt tematisk innehållsanalys. Dessa två studier är alarmerande och visar på en problematik som är större än SICO tidigare anat. Vi har varit medvetna om att spelmissbruk förekommer, men inte i … Val av metodologisk ansats 47 Min förförståelse 47 Urval, urvalsmetod, material, materialinsamlingsmetod, analysmetod och publiceringsmedium 49 Urval 50 Val av materialinsamlingsmetod 51 Val av analysmetod 52 Design, planering och genomförande 52 Design av materialinsamlingsinstrument i delstudierna I och II 52 Kursen är obligatorisk för forskarstuderande inom forskarutbildningsämnet Teknikvetenskapens lärande och kommunikation. Kursen ger en introduktion i några vanliga teoretiska och metodologiska ansatser i teknikvetenskaplig forskning. Inom ramen för kursen ges en överblick över det globala vetenskapssamhällets framväxt. metodologisk ansats samt val av metod för generering och analys av data. Inom ramen för kursen ingår valbar fördjupning av analysmetod.

RIKTLINJER för examensarbete på kandidatnivå - Högskolan

Studenten formulerar en problemställning, väljer undersökningsmaterial samt ett teoretiskt grepp och metodologisk ansats på ett självständigt sätt. Under uppsatsskrivandet ges regelbunden handledning. Studenten rekommenderas att delta i det högre seminariet inom det valda Utbildningsvetenskapliga ansatser - teoretisk och metodologisk fördjupning. Kurskod PG3069 Poäng 7,5 högskolepoäng Niv Programmet utmärks av en innovativ metodologisk ansats och ett starkt fokus på samhällsnytta, rättvis omställning och industriell konkurrenskraft. Alla dessa delar kommer att behövas i övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle, säger Linda Bell, programansvarig Mistra. 1.3 Vägledande begrepp och metodologisk ansats 14 2 det nationella projektets Upprinnelse och Utformning 21 2.1 Det nationella projektet 21 2.2 Processtödet Open Standard och programmet MIRADI 25 3 delprojektens Utformning och genomförande i respektive område 26 3.1 Höga Kusten 26 3.2 Stora Nassa – Svenska Högarna 33 bygger på en metodologisk ansats grundad i autoetnografi.

Med fallstudie som metodologisk ansats följer vi fyra svenska brukarentreprenörer som ägnar sig åt frågor som rör psykisk ohälsa och analyserar deras kommunikation, primärt på digitala arenor. Arbetet har bedrivits i en kommunal namibisk skola med hjälp av deltagande observationer, semistrukturerade intervjuer och en mikroetnografisk metodologisk ansats. Resultaten av arbetet överensstämmer till viss del med tidigare forskning. Det övergripande syftet med studien, som har en hermeneutisk ansats, är att fördjupa förståelsen av det vårdande mötet genom att avtäcka vad som konstituerar mötet och vad det vårdande i mötet är. Genom ett artikulerat vårdvetenskapligt perspektiv, som utgår från teorin om caritativ vård är avsikten att